The Preposition Eis In Acts 2:38

Ulit-ulitin ko itong argumento sa Acts 2:38 upang maramdaman natin ang logic ng ating pinaninindigan. Sa atin sa Church of Christ, ang Acts 2:38 at ang Mark 16:16 ay magkatuwang ukol sa pagpapatunay ng kahalagahan ng bilin ni Cristo na dapat mabautismuhan ang alagad na nananalig sa Dios tungo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Kailangang igiit natin na ang pagbabautismo ay bilin ni Cristo at may kaugnayan sa kapatawaran ng kasalanan. Kagaya ng pagsisisi ay may kaugnayan sa kapatawaran. Ang hindi magsisi ay walang kapatawaran.

Ang nakasulat ay ganito: “Then Peter said to them, ‘Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit.” (NKJV)

Sabi ng mga kaibigang Baptist, ang preposition na eis sa Acts 2:38 ay dapat daw “because.” Hindi lang “because” kundi “because your sins have already been forgiven.” Gusto ng mga Baptist (sa Tagalog, Manlulubog, sa Iloco, Agipabatok) ang dapat na translation daw ay ganito: “Then Peter said to them, ‘Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus  Christ because of the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit.” Ang dami naman ipinapasok nila sa versikulo.

Yes, the Greek preposition eis could be rendered “because” but first notice that the scholars who participated in the translation of the King James Version, New King James Version, American Standard Version, Revised Standard Version, New Living Translation, opted to render the Greek preposition eis into English preposition “for.” At hindi dinagdagan ng interpretation na mauna ang kapatawaran kaysa paglulubog. The preposition “for” is easier to understand as having a “forward motion or forward effect or a future result” compared to using the preposition “because.” However, the preposition “because” can still have a “forward motion or forward effect or future result.” But in the case of Acts 2:38, using “because” as a translation of eis would invert events which even the Baptist could not accept. It would mean that repentance is done after forgiveness of sins.  Baptist don’t teach that remission of sins comes first  before repentance.

This is our illustration sentence: “You must be confined in the hospital for the removal of your cancerous cyst.”  Or we could say: “You must be hospitalized because of your sickness.” The preposition “because” in the above sentence illustration does not necessarily mean backward ang efekto. Hospitalization solves the sickness. The effect of the verb can still be forward. So we must insist that even if the preposition eis is translated “because” the effect in relation with remission of sins is forward. Isagawa ang tagubilin o pangangailangang paglulubog upang makamtang ang kapatawaran. Isagawa rin ang tagubilin na pangangailangang pagpunta sa ospital upang makamtan ang kalusugan. Hindi puwedeng pupunta sa ospital ang may sakit na tao sapagkat gumaling na siya. Baligtad na ang mundo kung ang isang taong may sakit ay papasok sa ospital at sasabihin sa mga doctor: “Dok, magpa- confine ako sapagkat naalis na ang sakit ko.”

Notice very closely that the verb “repent” is grammatically situated as the verb “be baptized” in relation to the effect of “remission of sins.” Kung forward and efekto ng  verb na repent, forward din an efekto ng verb na “be baptized.” If the verb “be baptized” ay isagawa sapagkat tapos na ang remission of sins, then it follows a the verb “repent” ay isagawa rin sapagkat tapos na ang remission of sins. Pero ang paniniwala ng mga kaibigang Baptist ay ang repentance is a prerequisite to the remission of sins, then ti should follow that be baptized should be a pre-requisite to the remission of sins.

If anyone has any comment or objection, please feel free to email me – tani1940@yahoo.com.

-E.Tanicala

Advertisements