Saved by Grace – Bakit hindi nagkakaintindihan?

Sa diskusyon ng anumang isyu, upang magkaintindihan ang magkabilang panig at upang maliwanag ang konklusyon, kailangan ang pagpapaliwanag ng mga termino sa proposition. Kaya sa pagaaral ukol sa kaligtasan ng kaluluwa mula sa kapahamakan ng kasalanan (salvation by grace) kailangan mayroon definition of terms.

Definition of Terms

Ang mga sumusunod ang dapat gawin o hakbangin sa pagaaral sa paksang ito:

A. Ang afirmativo sa isyung ito ang dapat magbigay ng definition base sa Greek-English Lexicon of the New Testament o mula sa dictionary kung ano itong terminong “grace.”

B. Ang afirmativo sa isyung ito ang magbigay ng listahan kung ano ang mga bagay na kasali ng kaloob ng Diyos o grace.

Potential ba o Aktual

Kailangan ding magkaintindihan ang magkabilang panig ukol sa mga sumusunod:

A. Pagkasunduan ng magkabilang panig kung ang grace ba or mercy or love of God ay potentially available to, potentially appropriatable by individual sinners OR ito ba ay automatically and actually applicable sa lahat ng mga makasalanan?

 

B. Tatanungin kung ang kaloob bang ito or the mercy of God ba ay magtratrabaho sa mga individual na makasalanan at maalis ang kakasalanan kahit hindi ma-exercise ang free will ng isang taong nagkasala?

 

C. Magtratrabaho ba ang grace o awa ng Panginoong Diyos sa taong ayaw maniwala at manalig sa Diyos at kay Cristo?

 

D. Magtratrabaho ba ang grace o awa ng Diyos sa kaluluwa ng makasalanang tao kahit hindi maipangaral ang ebanghelio sa taong makasalanan?

 

Timeline

Kailangan sa pagaaral na ito na maglagay ng timeline. Ilagay sa linya kung kailan magkakabisa ang grace o awa ng Diyos sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng isang individual. Bago ba or pagkatapos isagawa ng tao ang ilang pagagawa ng Diyos?

A. May bisa na ba ang grace o awa ng Diyos sa kaluluwang makasalanan at mahugasan na ba ang kasalanan bago malaman ng isang tao ang ukol sa ebanghelio, bago magkaroon ng paniniwala at pananalig, bago magsisi sa mga kasalanan?

B. Kung ang mga sagot sa mga tanong sa taas ay “hindi” dapat hilingin sa afirmativo sa isyung ito kung ano ang mga bagay or hakbangin ng isang taong makasalanan na gustong may kaligtasan bago mahugasan ang kanyang pagkakasala sa pamamagitan ng dugo ni Cristo.

 

C. Sapagkat may tatlong kapanahunan ang kapatawaran ng ating kaluluwa na ang mga ito ay (1) Initial Stage na kung saan ang mga nakaraang pagkakasala ay mahugasan at maipanganak muli ang isang tao; (2) Continuous and Periodic Lifetime Confession and Washing of sin, ibig sabihin ito na pagkatapos ng new birth, mabuhay at magkakasala ang isang tao pero may kapatawaran kung ang tao ay magsisi; at (3) Pagkatapos ng Huling Paghuhukom ni Cristo, Sa araw ng paghuhukom bibigkasin ng Panginoon na ang isang kaluluwa ay papasok sa buhay sa kalangitan na walang nang pagkakasala. Sa ikalawang hakbangin, kailan magkakabisa ang gracia o awa ng Diyos upang mabura ang kasalanan ng tao? Ito ba ay bago magsisi o pagkatapos magsisi ang makasalanang tao?

 

Universal timeline: Noong naipanganak si Cristo, lahat ba ang mga makasalanan ay nahugasan na? Hindi. Noong naipako sa krus si Cristo at siya ay namatay, lahat bang makasalanan pati hindi pa naipanganak ay actual n ang nahugasan ng pagkakasala? Hindi.

Personal timeline: Isipin natin ang lahat na taong naipanganay pagkatapos nabuhay uli S si Cristo. Nandiyan na ang grace ng Panginoong Diyos ayon sa Tito 2:13. Sa araw ng kapanganakan na isang tao, mahugasanna nab a ang mga kasalanan? Hindi. Sa araw na ang tao ay maging 15 years old, dati nang nariyan ang grace, at mapakinggan niya ang evanghelio, actual na mapatawad na ba? Hindi? Sa oras na ang taong ito ay magsisi, mapatawad na ba? Hindi. Sa oras na tatawag sa Panginoon ang taong makasalanan, actual na mahugasan na ba? Hindi. Sa oras na ang tao ay may pananalig kay Cristo bilang tagapagligtas at siya ay mabautismyhan, mapatawad na ba? __ Oo; _ Hindi. Sa anong oras o anong hakbangin ba mahuhugasang actual ang kasalanan ng isang taong makasalanan? Dear reader, ikaw na ang sasagot nito.

Ang mga hakbangin sa itaas ay tumutukoy sa kapanahunan o kalian magkabisa ang gracia o awa ng Diyos. Kung may kaliwanagan na ang bagay na ito, palagay ko may pagasang magkaintindihan ang dalawang panig.

Attitude

Ang ikatlong bagay na bigyang liwanag ng magkabilang panig ay kung ano ba ang pagtingin natin sa mga bagay na pagagawa ng Diyos sa taong makasalanan. Ano ba ang attitude natin ukol sa pagkakasala? Kriminal ka ba na may parusang habang buhay na pagkabilanggo sa Impiyerno? Nararamdaman ba ng isang makasalanan na siya ay isang criminal? Na siya ay marumi at mabahong makasalanan sa harapan ng Diyos na banal? Alamin natin na mayroong pagagawa ng Diyos sa taong makasalanang kriminal. Kagaya ng pakikinig sa estoria ng ebanghelio. Pagkakaroon ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. Pagsisisi sa mga kasalanan.

Tanungin sa ating mga sarili: Ano ba ang attitude ng isang taong makasalanan sa mga bagay na ito? Ang mga ito ba ay mga batas na kagaya ng batas trafiko? Mayroon ba akong nararamdaman na pagibig, pagmamahal at pagpapasalamat sa Panginoong Diyos na nagbigay ng magaan na mga hakbangin upang mahugasan ang aking mga kasalanan? Pasalamatan ko ba Siya sapagkat hindi mabibigat ang mga kundisiones na pagagawa bago Niya burahin ang aking mga kasalanan? Mayroon ba akong pagibig, pagmamahal at pagpapasalamat sa Sangguniang Bayan na gumawa ng mga batas trafiko na “Walang U Turn” “Di Lalabas and Numero 5 sa Araw ng Mierkoles” “One Way Street” “No Parking” “Irehistro ang Sasakyan at Magbayad” “Drug Test ng Driver” “No Smoke Belching” “20 KPH”. Pareho ba ang aking attitude at relasyon sa Sangguniang Panglunsod kung ikumpara ko kay Jesus Christ na tagapagligtas?

Kung ang attitude o pakiramdam natin sa Diyos ay pagibig, pagmamahal at pasasalamat, ang mga maliliit na bagay at maliliit na pagagawa Niya upang hugasan Niya ang mga kasalanan ko, ang kaligtasan ko ay tatawagin ko pa rin isang “gracia.” Kahit mayroon akong gagawin sa ikapagpapatawad ng kasalanan ko ako ay natutuwa pa rin ako na sumunod sa Panginoon. Ang gagawin kong pagsunod sa mg utos ay hindi ko puwedeng ipagmalaki.

Kung ang attitude ng isang tao sa pagtupad at pagsunod sa mga pagagawa ng Diyos ay kagaya ng damdamin ng isang driver sa mga batas trafiko sa siyudad, na ang mga alituntunin ay mga pabigat na batas, ang taong yan ay walang kaligtasan. Ang tagapagturo naman na magsasabi na walang alituntunin sa Cristianismo at walang pagagawa ng Diyos sa isang taong mabaho, sinungaling, at marumi ang Bible teacher na yan ay di dapat paniwalaan. Siya ay inconsistent. Siya ay nagtuturo na may ethics ang Cristianismo at siya ay tumutupad sa sistema ng ethics na yan pagkatapos sasabihin niya na walang Christian ethics? Di ba sinungaling yan? Ituturo niya na may tatlong trabaho ng Iglesia: Evangelism, Edification at Benevolence pagkatapos sasabihin, walang trabaho ng mga Cristiano? Ang kanyang posisyon ay: “Kailangan pero hindi kailangan.” Magulo ang ganyang patakaran o lenguahe.

Kaya ang real isyu dito ay “attitude.” Hindi kung ano ang pagagawa ng Diyos sa taong makasalanan. Ang isyu ay hindi ukol sa “grace” kundi “kailan magkabisa ang grace.” Ang isyu dito ay hindi ukol sa pagtupad ng bautismo kundi “kailan magpabautismo.” Ang isyu ay hindi ukol sa mga pagagawa ng Diyos kundi “Ano ba ang pakiramdam ko ukol sa mga alituntuning ito?

 

 

 

-Eusebio Tanicala

Advertisements