Monthly Archives: February 2007

Pagangkin ni Felix Manalo ng kanyang pagka-angehl hindi tugma sa kasaysayan

Walang halong malisya ang sanaysay na ito. Ilalahad lang natin ang mga pangyayari sa historia ng mundo. Ang bumabasa ay siyang humusga kung ano ang katotohanan. Buhay na walang hanggan ang mapapala ng makatunghay ng katotohanan, ngunit kaparusahang kamatayan ang resulta ng kamalian.

Maraming tagapagturo ng relihiyon ang nagaangkin o di kaya may delusion na sila‘y nakakita o binisita ng anghel. Mayroon ding nagsasabi na sila ay anghel o sugo ng Diyos. Sa ganitong paraan maipadama ng mga tagapagturo na ang kanilang mensahe o interpretasyon ay mula sa langit.

Ngunit hindi lahat na manggagaling sa kalangitan ay maka-Dios. Sa kalangitan at kalawakan din nanggagaling ang kasamaan at kasinungalingan. Totoo nga ang sinabi ni Apostol Pablo na hindi dugo at laman ang ating kalaban kundi ang mga kapangyarihan sa kalawakan na sumasanib sa puso’t kaluluwa ng mga tao ayon sa Efeso 6:12.

Ang Diablo ay espiritung anghel na nanggaling sa kalawakan. Siya ay maari pang makapasok sa kinaroroonan ng Kataastaasang Diyos ayon sa Job 1. Siya ay naging ahas na dugo’t laman at pumasok sa paraisong Hardin ng Eden. At sa anyong yaon nilinlang niya si Adan at Eva. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Cor. 11:14 na ang Diablo ay maari pang magpanggap at magparamdam at magpakita bilang mabuting anghel. Ngunit mayroon ding paalaala mula sa apostol na kahit anghel pang totoo mula sa langit ang magturo sa atin kung ang kanyang mensahe ay salungat sa ebanghelio ni Cristo na dinala ni Apostol Pablo, ang anghel na yan ay di dapat tanggapin. Ito ay matatagpuan sa Galacia 1:8.

Isa sa pinakamalaganap na relihiyon sa ika-21 siglo ay ang Islam. Ayon sa estatistika, kung sa bilang, mas marami na ang mga Muslim kaysa mga Romano Katoliko. Pero mas marami pang mga Budhista sa China, India, Japan, Thailand, Nepal, Burma, Vietnam at Indonesia kaysa mga Muslim. Ngunit ang katotohanan ay hindi nababatay sa bilang ng taong naniniwala o deboto. Ang katotohanan ay katotohanan pa rin kahit walong tao lamang ang maniniwala kagaya noong panahon ni Noe. Katotohanan pa rin ang panig ni Elias kahit 7,000 na lamang ang natitirang sumasamba sa tunay na Diyos sa bayan ng Israel. Ang katotohanan ay hindi rin masukat sa ganda at bilang ng mga mosque at katedral.

Ayon sa talambuhay ng fundador at profeta ng Islam na si Muhammad (ang kanyang kumpletong pangalan ay Muhammad ibn Abdallah ibn Abd al-Muttalib), may mga anghel ding batayan ng kanyang paniniwala. Ayon daw sa alaala ni Muhammad, mula pa sa kanyang kamusmusan, siya ay dinalaw na ng mga anghel. Bata pa raw si Muhammad noong bumisita sa kanya ang dalawang anghel na may dalang malagintong kopa na puno ng nieve (snow). Binuksan daw ng mga anghel ang puso ni Muhammad at inalis ang namuong dugo (blood clot) sa kanyang puso. Sa paniniwala ng mga Muslim, ang dugong yaon na natagpuan kay Muhammad at sa lahat ng mga tao ay pasukan at labasan ni Satanas.

Si Muhammad ay naipanganak noong taong 570 (Christian Era) sa siudad ng Mecca, Arabia. May edad ng 40 si Muhammad nang bumisita raw sa kanya si Anghel Gabriel at niyakap pa siya. Sabi raw ng anghel sa kanya, “O Muhhamad, ikaw ay sugo ng Diyos, at ako si Gabriel.” Ang mga katuruan at mga kasabihan daw na binigkas ni Gabriel kay Muhhammad ay inulit na binigkas ni Muhammad sa mga tao. Ito ang nakasulat sa Qur’an. Ang libro ng mga Muslim ay Qur’an. Ibig sabihin ng terminong Qur‘an ay “Recitation” or “Binigkas.”

Mayroon din tayong kababayan sa Filipinas na ang kanyang katuruan ay may kaugnayan sa mga anghel. Ito ay si Mr. Felix Manalo na naipanganak noong taong 1886. Ayon sa kanyang paniniwala siya raw ang “anghel” sa Apocalipsis 7:2-3. Siya raw ang anghel na sumigaw sa apat na anghel. Ang “sigaw” raw ay ang kanyang pangangaral ng ebanghelyo noong taong 1914 A.D. Ang katunayan raw ay Hulyo 27, 1914 noong irehistro niya sa ofisina ng gobierno, sampu ng kanyang mga kasama, ang kanilang samahan na ang tawag ay “Iglesia ni Cristo.” Panahon daw ng digmaan ang kapanahunan ng Apocalipsis 7:2,3 sapagkat ang Apocalipsis 6:12-17 ay larawan ng digmaan. At ang apat na anghel raw ay ang mga namumuno ng apat na malalaking bansang nakikidigma na ito ay ang Great Britain, Francia, Italia at America. Na ang tawag sa mga apat na namumuno ng apat na bansa ay “Big Four” na sina: David Lloyd George, Vittorio Orlando, George Clemenceau at Woodrow Wilson.

Tugma ba ang mga petsa at mga taong nababanggit sa kasaysayan ng mundo sa interpretasyon ng Apoc. 7:2-3 ni Felix Manalo? May walong punto na dapat nating bigyan ng masusing pagaaral:

 1. Ano bang kaugnayan ng petsang unang araw ng pangangaral ni Felix Manalo bilang anghel AT ang petsa ng asasinasyon ni Archduke Francis Ferdinand na siyang mitsa ng World War I?
 2. Ano bang kaugnayang ng petsang unang araw ng pangangaral ni Felix Manalo bilang anghel AT ang petsa ng unang deklarasyon ng pakikidigma?
 3. Ano bang kaugnayan ng petsang pagkarehistro ng samahang “Iglesia ni Cristo” AT ang petsa ng unang bakbakan at mga deklarasyon ng pakikidigma?
 4. Ano bang kaugnayan ng petsang pagkarehistro ng samahang “Iglesia ni Cristo” AT mga petsang pagkaloklok sa kapangyarihan ang apat na lideres ng apat na malalakas na bansa?
 5. Ano bang kaugnayan ng petsang pagkarehistro ng samahang “Iglesia ni Cristo” AT ang petsa ng “Armistice Day” noong nagtagpo-tagpo ang apat na mga lideres ng apat na bansa na tinaguriang “Big Four” noong Noviembre 11, 1918?
 6. Ano bang kaugnayan ng panahon (duration) ng pangangaral ni Felix Manalo at mga kasama niya AT ang panahon (duration) ng pagpigil ng apat na anghel sa apat na hangin sa Apoc. 7:2,3?
 7. Ano bang kaugnayan ng gawain ng apat na anghel sa Apoc. 7:2-3 AT ang ginawa ng mga apat na lider ng apat na malalakas na bansa noong World War I?
 8. Ano bang kaugnayan ng mga taong dapat pangaralan ng anghel na sumisigaw AT ang mga taong pinangaralan ni Felix Manalo?

Magkakatugma ba ang mga ito? Pagaralan natin.

Mitsa ng Digmaan

Punto #1 – “Ano ba ang ugnayan ng petsa ng unang araw ng pangangaral ni Felix Manalo AT ang petsa ng asasinasyon ni Archduke Francis Ferdinand na siyang mitsa ng World War I?”

Sagot: Ayon sa world history, ang mitsa ng Unang Digmaang Pandaigdig ay ang asasinasyon ni Archduke Francis Ferdinand ng Austro-Hungarian Kingdom noong Hunyo 28, 1914, alas 11:15 ng umaga sa siudad ng Sarajevo, Bosnia. Naagrabiyado na ang Serbia sa mga sumiblab na digmaan sa Rehiyong Balkan noong 1912-13 at 1913. Ang mga tribu o maliliit na nasyon sa Balkan ay mga sumusunod: Montenegro, Bosnia, Croatia, Serbia, Macedonia at Hercegovina. (Ang rehiyong ito ay kinontrol ni Marshall Tito pagkataos ng World War II na tinawag Yugoslavia. Sumiklab uli ang kaguluhan noong 1990s na may kulay tribalismo at relihiyon kaya tinawag na ethnic cleansing ang nangyari na pinamunuan ni Milosevic). Ang rehiyong ito ay pinakialaman ng Austro-Hungarian Kingdom.

Sa katimugang banda ng Austria-Hungary noon ay may bahaging katribu ng mga Serbo. Gustong palayain ng mga Serbo ang bahaging yan. Noong mamasyal sa Bosnia si Archduke Francis Ferdinand na siyang heir apparent sa trono ng Kahariang Austro-Hungary, siya ay pinaslang ng mga militanteng Serbo na pinamunuan ni Koronel Dragutin Dimitrijevic. May simpatiya naman ang mga Ruso sa mga Serbo. Ang Germany naman ang may simpatiya at sumusuporta sa pamahalaang Austria-Hungary. Noon pang Octobre 1913 mayroon nang pangako ni William II ng Germany kay Austro-Hungarian General Staff Chief Conrad von Hotzendorf na tutulongan ng Germany ang Austria-Hungary kapag magkagerra. Isang ultimatum ang ibinigay ng Austria laban sa Serbia noong July 23, 1914 kaugnay sa pagkapaslang kay Francis Ferdinand. Noong July 27, sinabi ni William II ng Germany na hindi kailangan ang digmaan, pero ang German Foreign Office naman ang nagudyok kay Austrian Foreign Minister Graf Von Berchtold na ituloy ang pagparusa sa bayan ng Serbia. Nasabi ni Berchtold na sa petsang Hulyo 27 nakumbinsi na ni Foreign Minister Berchtold si Austrian Emperor Joseph Francis na ideklara na ang digmaan laban sa Serbia. At ayon sa The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia, ©1991, Vol. 29, p.962, “War was, in fact, declared on July 28, and Austro-Hungarian artillery began to bombard Belgrade the next day.”

Noong Agosto 1, 1914 nagdeklara ng pakikidigma ang Germany laban sa Russia; Agosto 2 noong pumasok ang mga tropang Aleman sa bansang Luxembourg at pinagsabihan ang Belgium na payagan nitong daraan ang mga tropa at noong Agosto 3, nagdeklara ang Germany ng pakikidigma laban sa Francia. Sapagkat may tratado ang Britania na tutulongan nito ang Belgium kung lulusubin ng ibang bansa, nagdeklara na rin ang Britania ng pakikidigma laban sa Germany noong Agosto 4, 1914 noong pinasok ng Germany ang bansang Belgium.

Wala namang sinabi ni Felix Manalo kung anong petsa siya nagumpisang nangaral upang maikonekta natin sa mga pangyayari sa historia. Kailangang ilahad ng INC-1914 kung anong oras, araw, buwan, taon nagumpisang nangaral si Felix Manalo. Dapat ito ang bigyan diin na tanong? “Ano ba ang oras, araw, buwan, at taon nagumpisa si Felix Manalo na mangaral bilang anghel? Tugma ba ang mga ito sa mga petsa noong sumiklab ang World War I? ”

Pero makabuo tayo ng mga inferensia na sapagkat July 27, 1914 ang pagkarehistro ni Felix M analo ang samahang Iglesia ni Cristo atmayroon na siyang mga kasama, noong July 27, 1914. Sapagkat mayroong ibang fumirma at kasama ni Felix Manalo noong magrehistro sila nang July 27, 1914. Ibig sabihin, sumisigaw na o nangangaral na si Felix Manalo na wala pang digmaan at wala pang apat na lider ng mga nakipagdigmang bansa o apat na anghel.

Kaya sa unang punto, hindi maliwanag ang katayuan ni Felix Manalo at ang INC-1914. Natatakot silang magpalabas ng espisifikong petsa sapagkat walang makitang maliwanag na ugnayan sa mga importanteng pangyayari sa Europa.

Punto #2 – “Ano ba ang kaugnayan ng petsa ng unang araw na pangangaral ni Felix Manalo na yan daw ang kanyang pagsigaw AT petsa ng unang deklarasyon ng pakikidigma?”

Sagot: Ayon sa teoria ni Felix Manalo at ang INC-1914, ang apat na mga anghel ay apat na pinuno ng mga bansang kasali sa digmaan, at ang hangin ay digmaan, at ang pumipigil na anghel ay si Felix Manalo at ang puwersa ng pagpigil sa digmaan ay ang pangangaral ni Felix Manalo ng ebanghelio.

Walang inilahad ni Felix Manalo at ng INC-1914 na oras, araw, buwan at taon na umpisa ng kanyang pangangaral bilang anghel. Ang unang nagdeklara ng pakikidigma ay si Emperor Francis Joseph ng Austro-Hungarian Empire laban sa Serbia. Ang deklarasyon ay ginawa noong Hulyo 28, 1914. At ang unang araw ng pagbobomba ay July 29. Ano ba ang kaugnayan ng mga petsang ito sa mga petsa ni Felix Manalo? Hindi isinali si Emperador Joseph Francis na sinigawan ni Felix Manalo. Dapat isinali ni Felix Manalo na sinigawan si Emperador Joseph Francis at ang kanyang Ministrong Panlabas sapagkat ang dalawang pinunong ito ang nagumpisang nagpaputok upang magumpisa ang World War I.

Punto #3— “Ano bang kaugnayan ng petsang pagkarehistro ng samahang ‘Iglesia ni Cristo’ AT ang petsa ng unang bakbakan at mga deklarasyong digmaan?“

Sagot: Nangaral na si Felix Manalo dito sa Pilipinas bago pa sumiklab ang digmaan. Ibig sabihin, unang sumigaw si Felix Manalo pero wala pang apat na anghel na kanyang sinigawan. Pero sa Apoc. 7:2-3, maunang lumabas ang apat na anghel bago lalabas ang isa pang anghel. Inumpisahan na nila Emperador Francis Joseph ng Austria-H ungary ang World War I hindi naman sinigawan ni Felix Manalo.

Punto #4 – “Ano bang kaugnayan ng petsang pagkarehistro ng samahang ‘ Iglesia ni Cristo’ AT mga petsang pagkaloklok sa kapangyarihan ang apat na lideres ng apat na malalakas na bansa?”

Sagot: Noong July 27, 1914 noong magrehistro si Felix Manalo ng kanyang iglesia na sabi niya na yaon na ang kanyang panimulang sigaw, si President Woodrow Wilson lamang ang nakaupo sa kapangyarihan sa mga apat na pinuno ng mga bansa na sabi ng Iglesia ni Cristo-1914 na sila raw ang apat na anghel sa Apoc. 7:2-3. Lloyd George, Clemenceau, at Orlando ay hindi pa nakaupong mga pinuno sa taon yaon. Kaya hindi tugma sa historia ang teoria ni Manalo.

Punto #5 – “Ano bang kaugnayan ng petsang pagkarehistro ng samahang ‘Iglesia ni Cristo’ AT ang petsa ng Armistice Day noong nagtagpu-tagpo ang apat na mga lideres ng apat na bansa na tinaguriang ‘Big Four’ noong Noviembre 11, 1918?”

Sagot: Noong magtagpu-tagpo ang 4 na lider ng malalakas at nagtagumpay na Allied Powers nagkaroon ng tinatawag ng mga newspaper na “Big Four.” At ang petsa ng Armistice Day ay 11 November 1918. Dapat noong November 11, 1918 nagumpisang sumigaw o nangaral si Felix Manalo kung talagang tugma siya sa historia sapagkat dito nagkaroon ng miting ang mga Big Four.

Punto #6 – “Ano bang kaugnayan ng panahon (duration) ng pangangaral ni Felix Manalo at mga kasama niya AT ang panahon (duration) ng pagpipigil ng apat na anghel sa apat na hangin sa Apoc. 7:2-3?”

Sagot: Ang sigaw ng ikalimang anghel ay pigilin ng apat na anghel ang digmaan. Pero sumiklab noon July-August 1914 ang digmaan sa Europa. Ibig sabihin hindi tugma ang gawain ni Felix Manalo sa pagsiklab ng digmaan sa Europa. Kamali ang teoria ni Felix Manalo.

Punto #7 – “Ano bang kaugnayan ng gawain ng apat na anghel sa Apoc.7:2-3 AT ang ginawa ng mga apat na lideres ng apat na malalakas na bansa noong World War I?”

Sagot: Ang Gawain ng apat na anghel sa Apoc. 7:2-3 ayon kay Manalo ay kanilang pigilan ang hangin o pagsiklab ng digmaan. Pigilan nila upang maunang mangyari ang pagsesello raw ni Manalo. Pero sumkblab ang digmaan sa Europa noong Hulyo 28, 1914. At si Felix Manalo ay nangaral hanggang siya ay malapit nang mamatay noong dekada 1960s. At hanggang ngayon nangangaral pa ang mga kasama ni Manalo. Kaya hindi naman tumugma ang historia sa teoria ni Felix Manalo.

Punto #8 — “Ano bang kaugnayan ng mga taong dapat pinangaralan/markahan ng anghel na sumisigaw AT ang mga taong talagang pinangaralan/minarkahan ni Felix Manalo?”

Sagot: Ayon sa Apoc. 7 ,mga tribung Israelita ang markahan at may 144,000 ang bilang. Pero sa gawain ni Felix Manalo, mga tribung Pilipino naman ang kanyang minarkahan at lumampas pa sa bilang na 144,000. Kaya sa puntong ito hindi naman tugma ang gawain ni Felix Manalo sa nakasulat sa Biblia.

Leaders of Nations

Itinuturo ni Felix Manalo at ang INC-1914 na ang mga namumuno ng mga bansa ay mga “anghel.” Ipagpalagay natin na ganyan nga. Kaya tunghayan natin kung sinu-sino ang mga namumuno sa malalakas na bansa noong mga araw na sumiklab ang World War I. Ang magkabilang panig sa World War I ay ang “Central Powers” na binubuo ng Germany, Austria-H ungary,, Bulgaria at Turkey; ang “Allied Powers” naman ay binubuo ng France, Great Britain + British Empire, Italy, Russia, the United States, China, Japan, Romania, Serbia, Belgium, Greece, Portugal, Montenegro and smaller nations. Mula Hulyo 28 hanggang Agosto 30, 1914 noong nagumpisa ang World War I, ito ang mga tauhan at mga pangyayari:

(1) SA AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE

 • Ang Emperador ay si Joseph Francis noong July 1914
 • Leopold, Graf von Berchtold was the Foreign Minister noong July 1914
 • Franz, Graf Conrad von Hotzendorf was chief of general staff in July 1914.
 • 28 June 1914 (11:15 A.M.) doon sa Sarajevo, Bosnia: sina DukeFrancis Ferdinand and wife Sophie were shot dead by Bosnian- Serb, Gavrilo Princip. As a consequence of this assassination an ultimatum by Austria-Hungary to humiliate Serbia was approved July 19 and delivered July 23, 1914. Mula sa petsang ito naghanda na ang Austria-Hungary sa pakikidigma sa pamamagitan ng mobilization of troops.
 • Austria-Hungary declared war vs. Serbia on 28 July 1914; July 29 Austria-Hungary started bombardment of Serbia.
 • Austria-Hungary declared war vs. Russia on 5 August 1914 sapagkat suportado ng Russia ang Serbia.
 • Austria–Hungary declared war vs. Japan on 25 August 1914.
 • Austria-Hungary declared war vs. Belgium on 28 August 1914

(2) SA GERMANY

 • William II ang puno ng bayan ng Germany noong 1914.
 • Germany declared war vs. Russia on 1 August 1914.
 • Germany invaded Luxembourg on 2 August 1914.
 • Germany invaded Belgium on 3-4 August 1914.
 • Germany declared war vs. France on 3 August 1914.

(3) SA FRANCIA

 • Raymond Poincare was French President in 1914.
 • Rene Viviani was the Prime Minister in 1914.
 • Clemenceau was Prime Minister in 1906-1909, again in 1917-1920; died 1929.
 • Si Clemenceau ay hindi pinuno ng Francia noong 1914 kaya hindi dapat isali sa mga apat na anghel. Pero isinasali siya ni Felix Manalo. Nagpapatunay ito na kamali si Felix Manalo.
 • France declared war vs. Austria-Hungary on 10 August 1914.

(4) SA ITALIA

 • Vitorio Emannuele Orlando, Prime Minister, 1917 – 1919 ; died 1952. Hindi niya alam na siya ay anghel.
 • Italy signed Secret Treaty of London with UK, France & Russia on 26 April 1915 to enter war with Allies.
 • Italy declared war vs. Austria-Hungary on 23 May 1915.
 • Italy declared war vs. Germany on 28 Aug. 1915

(5) SA GREAT BRITAIN

 • Henry Campbell-Bannerman became Prime Minister in 1905 and he appointed Lloyd George to the cabinet.
 • In 1908, Bannerman was succeeded by Henry Asquith as Prime Minister and he appointed Lloyd George as Chancellor of the Exchequer (Finance); October 1914 Lloyed George became first lord of the Admiralty at kasama niya si Winston Churchill. Ibig sabihin na si Lloyd George ay Secretary of Finance noong July 1914.
 • Henry H. Asquith resigned as Prime Minister on 5 Dec. 1916, Ibig sabihin si Asquith sana ang tukuyin ni Felix Manalo na isa sa mga 4 na anghel noong 1914 pero si Lloyd George naman ang kanyang itinuro. Kaya mali si Felix Manalo. Hindi niya alam ang world history.
 • David Lloyd George was elected Prime Minister on 7 Dec.1916 at age 54. Churchill in 1940 invited Lloyd George to join the War Cabinet but due to old age he refused. Lloyd George died 6 March 1945. Hindi niya alam na siya ay isa sa mga anghel ng Apoc. 7:2-3 ayon sa katuruan ni Felix Manalo.
 • Great Britain declared war vs. Germany on 4 August 1914. Si Asquith ang Prime Minister ng Britania noon.
 • Great Britain declared war vs. Austria-Hungary on 12 August 1914.
 • Ayon kay David Thompson of the University of Cambridge (The Encyclopedia of the Stone-Campbell Movement, 370): “The First World War stretched the tension between these differences of view to breaking point. Many young men volunteered to fight and were killed on the Western Front. Lloyd George, the prime minister who introduced conscription in 1916, came from a Churches of Christ family.” Si David Lloyd George na prime minister ay nanggaling daw sa familia na may kaugnayan sa Churches of Christ in Great Britain. Ayon sa Encyclopedia Britannica, the uncle of David Lloyd was a Baptist minister. It means that the Baptist churches in Great Britain were the independent churches that had sympathies and ties with the Restoration Movement. Na kagaya sa America, maraming Baptist churches ang yumakap sa panawagan na babalik sa Biblia. At ang mga kongregasyong ito ay naging kasapi sa Restoration Movement.
 • Ayon sa interpretasyon ni Felix Manalo sa Apoc. 7:2-3, si Lloyd George ay isa sa mga apat na anghel na sinigawan niya noong 1914. Kamali si Felix Manalo rito. Kung nakarating kay Lloyd George ang interpretasyong ito malamang sasabihin ni Lloyd kay Felix Manalo: “Brod, dati ka namang member ng Disciples/Church of Christ at nabautismuhan ka pa nga noong 1904, pero lumipat ka sa Iglesia Adventista noong 1907, huwag mo na lang ako isasali sa kamali mong interpretasyon. Aggaammotayon, brod.”

(6) ESTADOS UNIDOS

 • Woodrow Wilson was elected President in 1913.
 • Woodrow Wilson declared U.S. neutrality in the European War in August 1914. He was not involved in the war in 1914.
 • Woodrow Wilson offered to mediate in the European war in early 1916. Kaya hindi puedeng isali si Wilson sa mga apat na anghel sapagkat hindi naman kasali sa digmaan noong 1914 noong sumigaw si Felix Manalo sa pamamagitan ng kanyang pangangaral dito sa Filipinas.
 • Woodrow Wilson was reelected president on 7 Nov. 1916 and served till 1921; he died in 1924.
 • Mga ilang pangyayari na nagtulak sa Estados Unidos upang masangkot sa digmaan: (a) On January 9, 1917 Germany declared unrestricted submarine warfare and several U.S. ships were sunk; (b) U.S. severed diplomatic relations with Germany on 3 February 1917; (c) President Wilson asked Congress on 26 Feb. 1917 for power to arm merchantmen to protect U.S. commerce; (d) Since March 1916 Mexico’s relation with the U.S. had soured because Mexico President Venustiano Carranza offered bases on Mexican coast to German submarines; (f) Arthur Zimmermann, became Germany’s secretary of state for foreign affairs in Nov. 1 916; he sent a coded telegram to his ambassador in Mexico on 16 Jan. 1917 with proposal to the Mexican government that, if the U.S. should enter the war vs. Germany, Mexico should become Germany’s ally with a view to recovering Texas, New Mexico and Arizona. This was intercepted and decoded by British Intelligence and was forwarded to President Wilson on 24 Feb. 1917. It was published in the U.S. press on 1 March and this created widespread anger which demanded declaration of war vs. Germany.
 • President Wilson made the decision on March 20, 1917 for the U.S. to declare war on Germany; March 21 he called on Congress to meet in special session on April 2; war resolution was passed in the U.S. Senate on April 3, 1917 and in the U.S. House of Congress on April 6, 1917. Ibig sabihin ng world history, si President Wilson pala ay hind dapat isali ni Felix Manalo sa mga apat nga anghel na kanyang sinigawan noong July 1914 sapagkat si Wilson at ang America ay neutral hanggang March 1917. Kaya kamali na naman si Felix Manalo sa kanyang world history.
 • Noong 1914-1918 ang Filipinas ay colony ng Estados Unidos kaya automatic na kasalu sa digmaan ang ating bayan at namatay nga si Tomas Claudio na Filipinong sundalo sa Europa. Habang may digmaan, nangangaral/sumisigaw naman si Felix Manalo. Pero ayon sa Apoc. 7:2-3, dapat mapigilan ang hangin o walang digmaan habang sinesellohan sa noo ang mga alagad ng Dios. Nagpatuloy ang digmaan, natapos na ang digmaan, sumisigaw pa rin si Felix Manalo na huwag magkadigma. Ano ba yan?
 • Ibang mga bansa sa American continents ay sumunod nang nagdeklarang pakikidigma laban sa Central Powers pagkatapos umentra ang Estados Unidos sa guerra.

(5) SA RUSSIA

 • Russia declared war vs. Turkey on 1 August 1914.
 • Germany declared war vs. Russia on 1 August 1914.
 • Nicholas II was the Czar (emperor) from 1894-1917; was overthrown in Russian Revolution of February-March 1917.
 • Nikolai Lenin (real name is Vladimir Ilyich Ulianov), Bolshevik Party leader mounted the October-November 1917 and installed the communist regime; head of the Soviet government from 1917-1924; the new Bolshevik communist regime on Nov. 26, 1917 unilaterally ordered cessation of war vs. Germany, turkey and Austria-Hungary; signed an armistice with Germany on 15 D ec. 1917.

(6) SA JAPAN

 • Japan declared war vs. Germany on 23 August 1914.

(7) SA SERBIA

 • Serbia declared war vs. Germany on 6 August 1914.

Armistice Day

 • 5 A.M of Nov. 11, 1918 naganap ang meeting ng mga respresentante ng mga nasyon sa Foch’s Railway Carriages. Meeting was for the purpose of signing the end of hostilities.
 • Leaders of the four powerful allied nations (Great Britain, France, Italy, United States) came together for the Armistice Day. Dito nagumpisa ang katawagang “Big Four.” Pero nandiyan din ang Russia, Austria-Hungary Empire at Germany na sila pa ngang pinakamalaking casualties. Bakit hindi sila ang sinigawan ni Felix Manalo? Kung ganyan, ibig sabihin na ang apat na Anghel sa Apoc. 7:2-3 ay hindi larawan ng World War I noong July 1914 at hindi rin larawan ng Armistice Day noong November 1918.
 • 11 A.M. of Nov. 11, 1918 World War I came to an end. Ito ang Armistice Day.

Mga Pagkakamali ni Felix Manalo

(1) Ang Austria-Hungarian Empire at ang Germany ang mga aggressors o mga unang lumusob sa mga ibang bansa, kaya sila ang nagpasiklab ng digmaan, bakit ang mga pinuno ng dalawang bansang ito ay hindi kasali sa mga anghel na sinigawan ni Felix Manalo?

(2) Ayon sa Apoc. 7:2-3, mayroon nang apat na anghel bago sumigaw ang isa pang anghel. At sabi ni Felix Manalo na ang mga apat na anghel na ito ay sina Lloyd George, Clemenceau, Orlando at Wilson Ibig sabihin ni Felix Manalo na naroon na sila Lloyd George, Clemenceau, Orlando at Wilson noong Hulyo 27, 1914. Pero ayon sa World History, hindi pa pinuno ng kani-kanilang bansa noong Hulyo 27, 1914 sina Lloyd George, Clemenceau at Orlando. Kamali ang pagbabasa at pagintindi ni Felix Manalo at kanyang mga manunulat ang mga nasa aklat ng World History.

(3) Mula noong sumiklab ang digmaan sa petsa 28 July 1914 hanggang April 1916 HINDI naman kasali sa digmaan, di naman nakikialam si Woodrow Wilson sa digmaan sa Europa kaya hindi siya dapat kabilang sa mga apat na anghel noon na sinasabi ni Felix Manalo na sinigawan niya.

(4) Noong pipirmahan na ang paghinto ng digmaang ito, ang meeting at gawain noon ng mga lideres ay tatawagin Armistice Day. Dito nagtagpo ang mga apat na mga pinuno ng mga malalakas na bansa na lumaban sa Central Powers, at ang apat na mga pinuno ay tinawag “Big Four”. Ang petsa ng Armistice Day ay 11 Nov.1918. Noong lang nagkaroon ng apat na anghel. Dapat noong Nov. 1918 ang umpisa ng pagsisisigaw ni Felix Manalo sapagkat noong lamang nagkaroon ang “Big Four”. Kaya kamali na naman si Felix Manalo.

(5) Ang Austria-Hungary na naunang nagpaputok ng bomba laban sa Serbia ay hindi sinigawan ni Felix Manalo; ang Germany na naunang lumusub sa ibang bansa kagaya ng Luxembourg at Belgium at pumasok pa sa teritoria ng Francia ay hindi sinigawan ni Felix Manalo.

(6) Ayon sa Apoc. 7:2-3, bago humihip ang mapanirang hangin (digmaan) magmarka muna sa noo ang ikalimang anghel. Nagumpisa na nga ang digmaan noong 1914, pero ang sigaw pa rin ni Felix Manalo ay “pigilin ninyo ang hangin o digmaan upang huwag munang humihip sa lupa, sa dagat, o sa alin mang punongkahoy. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punongkahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos.” Nagkaroon na ng Armistice o natapos na ang World War I noong November 1918 pero sumisigaw pa rin si Manalo noong 1920. Nagkaroon at natapos na ang World War II na kung saan ginamit ng America ang dalawang atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki, sumisigaw pa rin si Felix Manalo. Natapos na ang Korean War, ang Vietnam War, Desert Storm sa Iraq, Afghanistan Invasion, sumisigaw pa rin ang mga kasamahan ni Felix Manalo. Dito maliwanag na hindi magkatugma ang mga pangyayari sa Apoc. 7:2-3 at mga pangyayari sa World War I base sa interpretasyon ni Felix Manalo. Hindi rin tugma sa modern history.

May balakin na gawing isang pampleta ang pinalawak na pananaliksik ukol sa paksang ito upang maragdagan pa ang mga paliwanag at lalong malinaw sa atin ang mga pangyayari sa kasaysayan ng mundo upang hindi tayo malinlang sa mga maling turo ng iba.

(Ang sanaysay na ito ay sinaliksik nina Eusebio Tanicala at Cheryl Tanicala-Roldan ang mga petsa at mga tauhan).

Advertisements